Present (NL)

€ 69,00 Gratis verzending (Benelux)
uitverkocht
Beschrijving
Details

Oeuvre-overzicht van fotograaf Stephan Vanfleteren, met uitgebreide persoonlijke reflecties en verhalen over drie decennia ontmoetingen en fotografie

“Vaak denk ik dat Stephan wel begrijpt wat zijn foto’s zo goed maakt. Maar dan komt er dit boek, waarin hij in allerlei situaties zo overduidelijk op zoekis, naar een beeldtaal, naar zichzelf, naar een verhaal dat verteld moet worden, dat ik het werk weer zo spannend vind, en belangrijk en rijk, dat ik erin wil verdrinken. Een meesterlijk overzicht.”

— Anton Corbijn, fotograaf en regisseur


“Ik ben meer dan een passagier van het verleden. Mensen vragen me weleens of ik niet te vaak achteromkijk. Natuurlijk kijk ik achterom, maar ik kijk ook vooruit, naar links, naar rechts, naar boven en naar onder. Ver en dichtbij. En voor de eerste maal kijk ik ook eens
echt naar binnen.”

— Stephan Vanfleteren


Stephan Vanfleteren (1969) is bij het grote publiek vooral bekend om zijn indringende zwart-witportretten, maar de voorbije decennia leverden ook een brede waaier aan documentair, artistiek en persoonlijk werk op. Van straatfotografie in wereldsteden als New York tot de genocide in Rwanda, van façades en vitrines tot de mystieke landschappen van de Atlantikwall, van stillevens tot doordringende portretten. Zowel de iconische beelden als de ongekende parels krijgen een plaats in dit vuistdikke boek met 505 foto’s.

In zeer persoonlijke teksten reflecteert Vanfleteren over hoe de fotografie als genre en zijn eigen werk de voorbije decennia zijn geëvolueerd. Je krijgt inzage in zijn fascinerende carrière, van bij het begin, wanneer hij hongerig naar actiede wereld rondreist. Ook zijn thuisland fotografeert hij: alle markante gebeurtenissen van de jaren negentig passeren voor zijn lens. Rond de millenniumwisseling begint Vanfleteren zich te richten op wat dreigt te verdwijnen. Met de verbetenheid van een archivaris brengt hij zijn heimat en landgenoten op onnavolgbare wijze in beeld.

De laatste jaren brengt Vanfleteren de wereld binnen in zijn daglichtstudio, met talloze ontmoetingen en portretten als resultaat. In het boek staan twee recente, nog niet eerder gepubliceerde reeksen die in de intimiteit van zijn studio zijn ontstaan: een verkenning van het stilleven en de naaktfotografie in kleur.

Present is een indrukwekkend overzicht van Vanfleterens oeuvre en geeft een compleet beeld van hem als fotograaf, als kunstenaar en bovenal als mens, die met empathie, verwondering en nieuwsgierigheid in het leven staat.

 • 31 x 24,3 cm
 • 496 bladzijden
 • Linnen hardcover met zeefdruk
 • Bichromie en quadrichromie
 • Nederlandstalige editie
 • ISBN 978 94 9267 714 4

Present (EN)

€ 69,00 Gratis verzending (Benelux)
uitverkocht
Beschrijving
Details

A journey through the oeuvre of photographer Stephan Vanfleteren, with expansive personal reflections and stories from three decades of encounters and photography

“At times I think that Stephan has a clear idea of how to make his photographs work so well. But then there’s this book here, showing us he is constantly, across a wide range of situations, searching for his visual language, for his self, for stories that need to be told, and then the work becomes so exciting again for me, and important and rich, that I want to drown myself in it. A masterful collection.”

— Anton Corbijn, photographer and director


“I am more than a passenger of the past. People sometimes ask me if I look back too much. Of course, I look back, but I also look forward, to the left, to the right, up and down. Far and near. And for the first time I’m also really looking inside.”

— Stephan Vanfleteren


Stephan Vanfleteren (1969) is mainly known to the general public for his penetrating black & white portrait photography, but over the past decades his work has ranged to documentary, artistic and personal pictures. From street photography in world cities like New York to the genocide of Ruanda, from storefront façades to the mystical landscapes of the Atlantic wall, from still lifes to intense portraits. The iconic images sit side by side with unknown treasures in this heavy tome containing no less than 505 photographs.

In the very personal accompanying text, Vanfleteren reflects on how his own work and the photography genre as a whole have evolved in recent decades. You get a close-up look at his intriguing career from the very beginning, when he travelled the world with an appetite for action. He also photographed his home country: all of the headline news stories of the 1990s appeared before his lens. Around the Millennium, Vanfleteren started to focus on that which is disappearing. With painstaking attention to nuance he created a visual archive of his homeland and of his fellow Belgians, in his own inimitable style.

In the last few years Vanfleteren has brought the world inside, to his daylight studio, resulting in many encounters and portraits. This book includes two new series – not previously published – which were born in the intimacy of his studio: an exploration of the still life and a study of nude photography, both in colour.

Present is an impressive overview of Vanfleteren’s oeuvre that provides a complete picture of him as a photographer, an artist, and above all a human being who faces life with empathy, wonder, and curiosity.

 • 31 x 24,3 cm
 • 496 pages
 • Linen hardcover with screen printing
 • Bichromy and quadrichromy
 • English edition
 • ISBN 978 94 9267 715 1

Andere edities

Present (NL)
€ 69,00
Present (EN)
€ 69,00

Gerelateerde boeken