Constant Permeke (NL)

€ 39,95 Gratis verzending (Benelux)
Look inside
Beschrijving
Details

Een nieuwe kijk op Constant Permeke

Hoewel het werk van Constant Permeke (1886–1952) doorgaans tot het expressionisme wordt gerekend, exploreerde de kunstenaar een veelheid aan registers. Al vanaf het begin van zijn loopbaan kreeg hij ruime internationale erkenning met terugkerende onderwerpen als huiselijke taferelen en mensen in hun alledaagse handelingen. Zijn landschappen en zeegezichten stralen een verstilde, soms sublieme warmte uit.

Voor Permeke waren kunst en leven nauw met elkaar verbonden. Zijn oeuvre zindert van levenslustige, rauwe energie maar ademt ook weemoed. De techniek van het schilderen – met krachtige borstelstreken, toetsen, vegen, krassen en vlekken – combineerde hij met tekenen en omlijnen. Volledig in de lijn van het modernisme zocht hij hoe hij het academisme kon doorbreken en hoe hij de schilderkunst telkens opnieuw kon uitvinden.

Dit collectieboek is prachtig geïllustreerd met tientallen schilderijen, beelden en tekeningen. De vele archieffoto’s bieden een diepgravende kijk op het leven en werk van de meester.

Met verhelderende essays van Permeke-experts en literaire bijdragen van David Van Reybrouck en Daniël Rovers.

Constant Permeke verschijnt naar aanleiding van de heropening van het Permekemuseum in Jabbeke op 28 maart 2024.

 • 27,5 × 21 cm
 • 208 pagina's
 • Hardcover met open rug
 • Nederlandstalige editie
 • Quadrichromie
 • ISBN 978 94 6466 697 7

Constant Permeke (EN)

€ 39,95 Gratis verzending (Benelux)
Look inside
Beschrijving
Details

A new look at Constant Permeke

Although the work of Belgian artist Constant Permeke (1886–1952) is generally classified as Expressionism, he explored a multitude of registers. From the very beginning of his career, Permeke gained widespread international recognition with recurring subjects such as domestic scenes and people engaged in everyday activities. His landscapes and seascapes exude a hushed, sometimes sublime warmth.

For Permeke, art and life were closely linked. His oeuvre shimmers with a vital, raw energy but can also be melancholic. He combined his painting technique – characterised by powerful brushstrokes, dabs, smudges, scratches and streaks – with drawing and outlining. Fully aligned with Modernism, he looked for ways to break through academism and reinvent painting, time and time again.

This collection book is beautifully illustrated with dozens of paintings, sculptures and drawings. The numerous archive photographs offer unparalleled insight into the master’s life and oeuvre.

With illuminating essays by Permeke experts and literary contributions by David Van Reybrouck and Daniël Rovers.

This book is published to coincide with the reopening of the Permeke Museum in Jabbeke, Belgium.

 • 27,5 × 21 cm
 • 208 pagina's
 • Hardcover met open rug
 • Engelse editie
 • Quadrichromie
 • ISBN 978 94 6466 698 4

Constant Permeke (FR)

€ 39,95 Gratis verzending (Benelux)
Look inside
Beschrijving
Details

Une nouvelle vue sur Constant Permeke

Bien que l’art de Constant Permeke (1886-1952) soit habituellement considéré comme expressionniste, l’artiste a en réalité exploré une multitude de registres. Dès le début de sa carrière, il a bénéficié d’une large reconnaissance internationale, grâce à des sujets récurrents tels que des scènes domestiques et des figures humaines vaquant à leurs activités quotidiennes. Ses paysages et ses marines dégagent une chaleur feutrée parfois sublime.

Pour Permeke, l’art et la vie sont intimement liés. Son œuvre tantôt déborde d’une énergie brute pleine de vitalité, tantôt respire aussi la nostalgie. Il y combine la technique de la peinture – exécutée avec force coups de pinceau énergiques, touches, taches et autres griffures – avec celle du dessin et du tracé de contours. Dans la droite ligne du modernisme, il cherche à rompre avec l’académisme pour réinventer sans cesse la peinture.

Cet ouvrage de collection est superbement illustré de dizaines de tableaux, sculptures et dessins. Les nombreuses photos d’archives permettent de se faire une idée précise de la vie et du travail du maître.

Avec les essais éclairants de plusieurs spécialistes de Permeke et les contributions littéraires de David Van Reybrouck et Daniël Rovers.

Ce livre paraît à l’occasion de la réouverture du musée Permeke à Jabbeke.

 • 27,5 × 21 cm
 • 208 pagina's
 • Hardcover met open rug
 • Franse editie
 • Quadrichromie
 • ISBN 978 94 6466 699 1

Andere edities

Constant Permeke (NL)
€ 39,95
Constant Permeke (EN)
€ 39,95
Constant Permeke (FR)
€ 39,95

Gerelateerde boeken